Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bibliografi - Johan Adolf Stechau

Urval

Språkurval

Alla

Om Johan Adolf Stechau

 • Antikvitetsarkivets arkiv på Antikvarisk-topografiska arkivet

Mer information

 • Carl Christoffer Gjörwells arkiv på Kungliga biblioteket

Mer information

 • Gjörwell, Carl Christoffer
 • Förtekning på de af trycket utkomne arbeten som blifvit författade, utgifne eller förlagde af Carl C. Gjörwell. – Stockholm : tryckt hos Henrik A. Nordström, 1806
 • Levertin, Oscar
 • Från Gustaf III:s dagar. – Stockholm : Bonnier, 1896
 • Gjörwell, Carl Christoffer
 • Bibliotekarien C. C. Gjörwells familjebref / utgivna af Oscar Levertin. – Stockholm : Bonnier, 1900. – (Svenska memoarer och bref ; 2)
 • Sylwan, Otto
 • Några notiser om Leopold
 • Ingår i: Samlaren. – 1906, s. 111-114
 • Setterdahl, Johan Axel
 • Östgöta nation i Lund : 1668-1913 : biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik. – Linköping : Östgöta correspondentens boktryckeri, 1913
 • Gjörwell, Carl Christoffer
 • En stockholmskrönika ur C.C. Gjörwells brev : 1757-1778. – Stockholm : Bonnier, 1920
 • Schück, Henrik
 • Kgl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : dess förhistoria och historia : 5, Antikvitetsarkivet II. – Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1936
 • Nygren, Ernst
 • Antikvariernas insats i diplomatariearbetet
 • Ingår i: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. – 1950, s. 92-117
 • Wilstadius, Paul
 • Guldsmedsämbetet i Karlskrona. – Karlskrona, 1967. – (Årsbok / Föreningen Gamla Carlscrona)
 • Edlund, Barbro
 • Lunds universitets matrikel 1732-1830 : album Academiae Carolinae. – Lund : LiberLäromedel/Gleerup, 1979

Skrifter av Johan Adolf Stechau

 • Sommelius, Gustaf Johan
 • Disputationum academicarum in historiam academiæ Lundensis partis alterius sect. priorem, hypomnemata sistentem in S.T. Joh. Jac. v. Doebeln histor. acad. Lundens. p. II:dæ membr. II:dum & part. III:am totam, quinto continuatam auxiliante : Deo consent amplis. facult. philos. publico examini d. 13 Martii 1762 submittent ... Gustav Sommelius rect. scholæ Lund. & L.L.O.O. & Gr. docens. et Johannes Adolphus Stechau, Norcopia ostro-Gothus. P. 5. – Londini : Berling, 1762
 • Diss. Lund : Lund universitet, 1762

 • Lagerbring, Sven
 • Dissertatio gradualis de fide historica monumentorum Islandicorum qvam consensu ampl. facult. phil. in reg. acad. Goth. Carol. praeside d:no Sven Bring h. p. p. & o. r. a. ee. ll. m. Publico eruditorum examini modeste submittit Johan Adolph Stechau. – Londini : Berling, 1763
 • Diss. Lund : Lunds universitet, 1763

Översättningar i bokform

 • Miller, Johann Peter
 • Ägtenskaps-ståndet, så wäl det moraliska, som det physiska : 1-3 / öfwersätning Johan Adolf Stechau och Gustaf Regnér. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1776-1778
 • Originalspråk: Tyska
 • Lignac, de (Louis François Luc): Physiska ägtenskapet (De l'Homme et de la femme, considérés physiquement dans l'état du mariage, 1772)

 • Millot, Claude François Xavier
 • Gamla stats-historien : 1 / öfwersatt på swenska Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. A. Carlbohm, 1777
 • Originalspråk: Franska
 • Feddersen, Jacob Friedrich
 • Exempel-bok för barn : första delen, innehållande wår frälsares Jesu Christi lefwerne / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : trykt hos And. Jac. Nordström, 1778
 • Originaltitel: Das Leben Jesu für Kinder
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1776
 • Archenholtz, Johann Wilhelm von
 • Beskrifning om Neapel / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788
 • Originalspråk: Tyska
 • Archenholtz, Johann Wilhelm von
 • Beskrifning om staden Rom / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788
 • Originalspråk: Tyska
 • Büsching, Anton Friedrich
 • Konungens af Preuszen Fredric II caractere : jämte åtskillige afhandlingar och handlingar, rörande förenämnde konung : 1-3 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. J. [3:] Jac. Nordström, 1788-1789
 • Originaltitel: Character Friederichs des II. Königs von Preussen
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Campe, Joachim Heinrich
 • Berättelse om sjöwägens uptäkt til Ostindien, söder om Africa genom den kongl. portugisiske amiralen Vasco de Gama, år 1498 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788
 • Originalspråk: Tyska
 • Cuhn, Ernst Wilhelm
 • Afhandling om swenska drotningen Christinas affall ifrån den evangelisk-lutherska tros-bekännelsen / öfwersätning Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788
 • Originalspråk: Tyska
 • Niebuhr, Carsten
 • Beskrifning om turkiska rikets stats- förfatning : första stycket / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788
 • Originalspråk: Tyska
 • Adelung, Johann Christoph
 • Lefwernes-beskrifning om Joseph Frans Borro, swärmare och guldmakare / öfwersättning från tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1789
 • Originalspråk: Tyska
 • Archenholtz, Johann Wilhelm von
 • Beskrifning om engelska nationen : 1-3 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm, 1789
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm, tryckt hos And. Jac. Nordström, 1788
 • Hård, Johan Ludvig
 • Berättelse om finska kriget, som fördes åren 1741, 1742 och 1743, jämte de nästföregående och nästpåföljande händelser i Swerige / öfwersätning ifrån fransyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1789
 • Originaltitel: Memoires d'un gentilhomme svédois
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Nya upplagor: Stockholm, 1790
 • Meiners, Christoph
 • Qwinno-könets historia / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos And. Jac. Nordström, 1789
 • Originaltitel: Geschichte des weiblichen Geschlechts
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Barthélemy, Jean Jacques
 • Resa til Grekeland : anstäld af Anacharsis den yngre / öfversätning Johan Adolf Stechau. – Stockholm : trykt hos Johan A. Carlbohm, 1791
 • Originaltitel: Voyage de jeune Anacharsis en Grèce
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1788
 • Archenholtz, Johann Wilhelm von
 • Historia om Stor-Britannien, för året 1791 : 1-8 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik Anderszon Nordström, 1794-1795
 • Originaltitel: Annalen der brittischen Geschichte des Jahres 1791
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1791
 • Bruns, Paul Jakob
 • Beskrifning om Egypten : 1-3 / öfwersättning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik Anderszon Nordström, 1794-1795
 • Originalspråk: Tyska
 • Archenholtz, Johann Wilhelm von
 • Historia om Stor-Britannien, för året 1792 : 1-7 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik Anderszon Nordström, 1795-1797
 • Originaltitel: Annalen der brittischen Geschichte des Jahres 1792
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1792
 • Bruns, Paul Jakob
 • Beskrifning om Nubien och Sennar / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik Anderszon Nordström, 1796
 • Originalspråk: Tyska
 • Den konglige fransyske martyren : slutet / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik Anderszon Nordström, 1796
 • Originalspråk: Tyska
 • Hufeland, Christoph Wilhelm
 • Konsten at lefwa länge : 1-2 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik And. Nordström, 1797-1798
 • Originaltitel: Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern
 • Originalspråk: Tyska
 • Varianttitel: Konsten att förlänga det mänskliga lifvet
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Nya upplagor: Stockholm, 1804
 • Bruns, Paul Jakob
 • Beskrifning om Abyssinien / öfwersätning ifrån tyskan af Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Anders Jacobszon Nordström, 1797
 • Originalspråk: Tyska
 • Se även: Leonard Bygden: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, Stockholm : Rediviva, 1974, del 1, s. 175

 • Chaudon, Louis Mayeul
 • Philosophen Joh. Jac. Rousseau / öfwersätning ifrån fransyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:4)
 • Originalspråk: Franska
 • Corancez, Olivier de
 • Berättelse om Joh. Jac. Rouszeau's sista lefnads-år och dödssätt / öfwersätning ifrån fransyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Carl Fredric Marquard, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:5)
 • Originaltitel: De Jean-Jacques Rousseau
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1778
 • Faust, Bernhard Christoph
 • Sättet at utrota koppor / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:3)
 • Originaltitel: Versuch über die Pflicht der Menschen, Jeden Blatternkranken von der Gemeinschaft der Gesunden abzusondern ...
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1794
 • Flittner, Christian Gottfried
 • Gynäologie, eller Läran och historien om älskogs-driften, så wäl hos människjor, som hos djur : 1-15 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1798-1804
 • Originaltitel: Gynaeologie oder Das Geschlechtsleben in seinem ganzen Umfange
 • Originalspråk: Tyska
 • Nya upplagor: Stockholm, 1802-1808
 • Franklin, Benjamin
 • Hus-tafla, updragen til eget bruk / öfwersätning ifrån fransyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1: 1)
 • Originalspråk: Engelska
 • Källtitelns språk: Franska
 • Kant, Immanuel
 • Anmärkningar, rörande människjans hälsa och lifs-längd : i anledning af doct. Christof. Wilh. Hufelands Konst at lefwa länge / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : trykt hos Johan Pehr Lindh, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:2)
 • Originalspråk: Tyska
 • Konung Ludvic XVI:s fem sista dagar / öfwersättning Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1798. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:6)
 • Originalspråk: Tyska
 • Weikard, Melchior Adam
 • Den philosophiske läkaren : 1-6 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : trykt Lindh : Zetterberg : Sohm, 1798-1806
 • Originaltitel: Der philosophische Arzt
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1773-75
 • La Tocnaye, Jacques-Louis de
 • Fransyska monarchiens fall / öfwersätning ifrån fransyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Joh. Christ. Holmberg, 1799. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 1:7)
 • Originaltitel: Les Causes de la Révolution de France et les efforts de la noblesse pour en arrêter les progrès
 • Originalspråk: Franska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1797
 • London och Paris, samt andre märkwärdige städer och orter, innehållande : beskrifning om desamma och berättelse om deras inwånares tänke- och lefnads-sätt / öfwersätning Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1799
 • Originalspråk: Tyska
 • Lüdeke, Christoph Wilhelm
 • Resa ifrån Stockholm til Falun : anstäld år 1783 / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1799. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 2:8)
 • Originalspråk: Tyska
 • Stein, Christian Gottfried Daniel
 • Caractere af Fredric II, konung i Preuszen : konungens kropp, nöjen och lefnads-ordning / öfwersätning ifrån tyskan Johan Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1799. – (Smärre skrifter hopsamlade ; 2:9)
 • Originalspråk: Tyska
 • Hufeland, Christoph Wilhelm & Collenbusch, Daniel
 • Konsten at förlänga mennisko-lifw : 1 / öfwersatt från tyska språket, af Joh. Adolf Stechau. – Stockholm : tryckt hos Henrik A. Nordström, 1806
 • Originaltitel: Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1796
 • Weikard, Melchior Adam
 • Den philosophiska läkarekonsten, som lärer at känna och bota alla själens och sinnets sjukdomar / ifrån tyskan öfwersatt af Joh. Ad. Stechau. – Stockholm : tryckt hos direct. Johan A. Carlbohm, 1807
 • Originaltitel: Der philosophische Arzt
 • Originalspråk: Tyska
 • Utgivnings/tillkomstår för original: 1773-75
 • Sista delen av "Den philosophiske läkaren"